Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO HEMP-SPACE.PL

1. Postanowienia wstępne

 1. Sklep Internetowy Hemp Space działający pod adresem https://hemp-space.pl/ jest serwisem prowadzonym przez spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością działająca pod firmą The Hemp Company sp. z o.o. z siedzibą w Radzyminie, przy ul. Słowackiego 65 lok. 1, 05 – 250 Radzymin, zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000884925, numerem NIP: 1251715903, REGON: 388206324
 2. Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia usług sprzedaży za pośrednictwem strony internetowej sklepu internetowego działającego pod domeną: www.hemp-space.pl., a także określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu, w świetle art. 13 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, poz. 827). 1. 

2. Definicje

 1. KLIENT – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.
 2. KONSUMENT – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 3. PRZEDSIĘBIORCA – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.
 4. SPRZEDAWCA –  The Hemp Company sp. z o.o.
 5. KUPUJĄCY – Konsument lub inna osoba, będący stroną umowy sprzedaży w rozumieniu k.c., nabywający towar w ramach Sklepu.
 6. ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.
 7. KOSZYK – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.
 8. REGULAMIN – niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach Sklepu.
 9. SKLEP – sklep internetowy www.hemp-space.pl, prowadzony przez podmiot wskazany w preambule regulaminu.
 10. TOWAR – produkt oferowany do sprzedaży w Sklepie.
 11. UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego.
 12. UMOWA ZAWARTA NA ODLEGŁOŚĆ – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 13. KONTO – konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.
 14. FORMULARZ REJESTRACJI– formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.
 15. FORMULARZ ZAMÓWIENIA – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
 16. PRODUKT – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

3. Kontakt ze Sklepem

 1. Adres Sprzedawcy: 

The Hemp Company sp. z o.o., ul. Słowackiego 65 lok. 1, 05 – 250 Radzymin

lub

The Hemp Company sp. z o.o., ul. Blacharska 1. 02 – 660 Warszawa

 • Adres e-mail Sprzedawcy: info@hemp-space.pl
 • Numer telefonu Sprzedawcy: +48  662-779-861
 • Numer rachunku bankowego Sprzedawcy:  

PL91 1870 1045 2078 1069 6238 0001 

Nest Bank

 • Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów  podanych w niniejszym paragrafie, całodobowo.

4. Informacje ogólne

 1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
 2. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 7 Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.
 3. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).
 4. Sprzedawca może sprzedać towar w promocyjnej cenie, może również w ramach promocji wysłać produkt bez ponoszenia przez Klienta kosztów dostawy.
 5. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.
 6. Dokumentem potwierdzającym zawarcie umowy sprzedaży jest wystawiana przez Sprzedającego faktura VAT.
 7. Wszystkie towary sprzedawane w Sklepie zostały dopuszczone do obrotu na terytorium RP, posiadają oznaczenie producenta lub importera, wymagane znaki zgodności z odpowiednimi przepisami prawa oraz zostały nabyte od uprawnionych podmiotów zgodnie z obowiązującymi przepisami.

5. Warunki korzystania ze Sklepu internetowego

 1. Nasiona konopi indyjskiej oraz produkty zawierające CBD (kannabidiol) sprzedawane za pośrednictwem Sklepu Internetowego  https://hemp-space.pl/ mogą zakupić wyłącznie osoby pełnoletnie.
 2. Nasiona konopi nie posiadają żadnych substancji psychoaktywnych, dlatego ich posiadanie i sprzedaż na terenie Rzeczypospolitej Polski jest legalna. Zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu narkomani nasiona konopi w Polsce są legalne. Nie są nawet zakwalifikowane jako prekursor do produkcji narkotyków.
 3. Klienci Sklepu Hemp Space poprzez stronę interenetową www.hemp-space.pl oraz Regulamin są informowani o stanie prawnym w Polsce i są świadomi, że jeśli wykorzystają zakupione u nas nasiona konopi niezgodnie z obowiązującym lokalnie prawem powinni się liczyć z konsekwencjami prawnymi.

6. Wymagania techniczne

 1. Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:
 2. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową,
 3. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
 4. włączona obsługa plików cookie.

7. Zakładanie Konta w Sklepie

 1. Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie następujących danych: Imię, Nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail.
 2. Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.
 3. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.
 4. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w § 3.

8. Zasady składania Zamówienia

W celu złożenia Zamówienia należy:

 1. Wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Dodaj do koszyka”;
 2. Zalogować się lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji;
 3. Jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji – wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu, wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Produktu), wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia,
 4. Kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę”,
 5. Wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie, z zastrzeżeniem § 9 pkt 3.

9. Oferowane metody dostawy oraz płatności

 1. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu: Przesyłka kurierska, Przesyłka pocztowa, Odbiór osobisty dostępny pod adresem Sprzedawcy, Odbiór z Paczkomatu.
 2. Klient może skorzystać z następujących metod płatności: Płatność przy odbiorze, lub Płatność przelewem na konto Sprzedawcy.
 3. Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych metod płatności znajdują się na stronach Sklepu.

10. Wykonanie Umowy Sprzedaży

Zawarcie Umowy Sprzedaży

 1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z § 8 Regulaminu.
 2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera, co najmniej, oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży.
 3. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 4. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. Zamówienia złożone w dni powszednie po godzinie 14-tej, w soboty, w niedzielę oraz święta będą rozpatrywane tego samego dnia lub w najbliższym dniu roboczym.
 5. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem lub kartą płatniczą, czas realizacji zamówienia liczony jest od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy.
 6. Sklep Hemp Space zastrzega sobie prawo do niezrealizowania zamówienia w przypadku wystąpienia błędów na stronie polegających na niewłaściwych informacjach o cenach lub stanie towaru, jak i również w sytuacjach wzbudzających wątpliwość co do autentyczności danych podanych przez Użytkownika w trakcie procesu rejestracji i zamawiania.

Płatności

 1. Cenę należną Sklepowi Hemp Space wraz z innymi należnymi opłatami (w tym opłatami z tytułu dostawy) należy uiścić w jeden z podanych poniżej sposobów, wpisując w tytule indywidualny numer zamówienia wygenerowany w Sklepie Hemp Space:
 2. płatność online za pomocą systemu CashBill, prowadzącym działalność pod adresem www.panel.cashbill.pl
 3. przedpłata przelewem na konto bankowe o numerze 91 1870 1045 2078 1069 6238 0001,
 4. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Nest Bank.
 5. Wpłaty należy dokonać najpóźniej w ciągu 7 dni roboczych od daty złożenia zamówienia.
 6. Jeżeli w terminie, o którym mowa w pkt 2 w sekcji Płatności wpłata nie zostanie zaksięgowana na rachunku bankowym Sklepu Hemp Space, zamówienie zostanie anulowane.
 7. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.
 8. Odbiór osobisty Produktu przez Klienta jest bezpłatny.

11. Prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży

 1. Produkty Sklepu Hemp Space z racji na ich charakter oraz termin przydatności do spożycia, nie podlegają zwrotom.

12. Reklamacja

 1. Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty.
 2. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym. Jeżeli Klientem jest Przedsiębiorca, strony wyłączają odpowiedzialność z tytułu rękojmi.
 3. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy.
 4. Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, oraz żądanie Klienta w związku z wadą towaru.
 5. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, a jeżeli Klientem jest Konsument – nie później niż w terminie 14 dni. Jeżeli Klientem jest Konsument, a Sprzedawca nie ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego  terminie 14 dni, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione
 6. Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres podany w § 3 niniejszego Regulaminu.
 7.  W przypadku, gdy na Produkt została udzielona gwarancja, informacja o niej, a także jej treść, będą zawarte przy opisie Produktu w Sklepie.

13. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 2. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z  pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
 3. http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;
 4. http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php;
 5. http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

14. Dane osobowe w Sklepie internetowym

 1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.
 2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę – także w celu marketingowym.
 3. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:
 4. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.
 5. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.4. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
  5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

15. Postanowienia końcowe

 1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności:
 4. Kodeks cywilny;
 5. ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną;
 6. ustawy o prawach konsumenta;
 7. ustawy o ochronie danych osobowych.
Scroll to Top